Du er her:

Anleggsbidrag

Dette er et bidrag til anleggskostnadene og regnes ut i hvert enkelt tilfelle.

Retningslinjer for beregning av anleggsbidrag

Anleggsbidraget kan maksimalt være kostnaden forbundet med anlegget.

NVE har laget forskrift for hvordan anleggsbidraget kan beregnes.
Du kan lese forskriftsteksten her

Nyanlegg
Alle kostnader til anlegget inngår i anleggsbidraget. Dersom det er flere anlegg fordeles kostnadene forholdsvis.

Forsterkning
Når anlegg må forsterkes, skal kunden dekke en forholdsvis del av forsterkningskostnadene. Kostnader til vedlikehold av linje skal ikke tas med i anleggsbidraget. Det betyr at hvis ei linje er nedskrevet, så skal alle kostnader for å få den tilbake til samme standard dekkes av energiverket. Bare en bestilt økning utover denne kapasiteten kan kreves i form av anleggsbidrag fra kunden.

Heller ikke ledig kapasitet som følge av bruk av standard ledningstverrsnitt kan legges inn i anleggsbidraget, så sant denne ekstra kapasiteten sannsynlig kan selges til andre. Det betyr at har du et anlegg alene ute på en "streng", så må du dekke hele kapasiteten, selv om du bare bruker noe av den.

Hva blir anleggsbidraget?
Du vil alltid få oppgitt et kostnadsoverslag for hva anleggsbidraget blir. Vi beregner priser ut ifra hva anlegget koster oss, uten at noen fortjeneste legges til.

Materiellprisene er de prisene vi oppnår inkl. rabatter.

Det er heller ikke noe mva på anleggsbidrag.

Etter at arbeidet er gjort, blir anleggsbidraget utregna etter faktiske kostnader for materiell og arbeid. Dette kan da avvike fra kostnadsoverslaget, men vil aldri kunne bli høgere enn 15 % over.

Som vedlegg til tilbudet ligger en ganske detaljert spesifikasjon over kostnadene. Mer detaljer kan gis på forespørsel.

Fast anleggsbidrag
I noen områder har vi et fast anleggsbidrag som er framkommet under utbyggingen av området. Dette er gjerne i et område der energiverket har forskuttert en del i anlegget og tar inn igjen disse kostnadene fra framtidige tilkoblinger. Et slikt anleggsbidrag holdes på samme nominelle pris (det foretas ingen indeksjustering) inntil anlegget er nedbetalt eller i maksimum 10 år (forskriftskrav). Etter den tid behandles alle nye tilkoblinger på vanlig måte.

I slike områder vil også økning av sikringer ha en fast pris pr A, satt forholdsvis ut i fra anleggsbidraget for et nytt anlegg.

Uenig i anleggsbidraget?
Regler for anleggsbidrag kan i noen sammenhenger være kompliserte. Vi tilstreber å beregne disse ut i fra de regler som til enhver tid gjelder, men kan selvsagt gjøre feil.

Er det noe du ikke er enig i så be oss først om en nærmere forklaring og begrunnelse for hva som er gjort. Da kan vi allerede på dette stadiet luke ut enkle feil som ev. er gjort.

Blir vi ikke enige, kan du kontakte NVE som vil vurdere saken og fatte et vedtak.

Kontaktinformasjon til NVE finner du her: http://www.nve.no/.